Trong nước

Ông Võ Văn Thưởng: Cuốn sách của Tổng Bí thư là 'cẩm nang' về phòng, chống tham nhũng

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là “cẩm nang” về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực ở nước ta.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng

Cuộc chiến đấu không tiếng súng nhưng vô cùng cam go

Sáng 2/2, phát biểu tại buổi lễ ra mắt cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTN, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Võ Văn Thưởng – Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, đấu tranh PCTN, tiêu cực là nhiệm vụ rất quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, mà trực tiếp, thường xuyên là Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTN, tiêu cực, thời gian qua công tác này đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thực sự “đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược”.

“Cuốn sách cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm, sự kiên trì, đấu tranh không ngừng nghỉ; sự thống nhất giữa những nung nấu nhiều năm và hành động quyết liệt trong đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, để xây dựng, chỉnh đốn Đảng ta ngày thêm trong sạch, vững mạnh”, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Theo Thường trực Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực, qua hơn 10 năm hoạt động, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo, đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, khoa học, bài bản, chắc chắn.

Nhiều tư tưởng, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động, phương pháp tiến hành trong PCTN, tiêu cực do Tổng Bí thư khởi xướng, chỉ đạo đã phát huy hiệu quả, được khẳng định qua thực tiễn, đúc rút nhiều bài học kinh nghiệm quý, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn; trong đó, nhiều nội dung đã được thể chế hóa thành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Việc tập hợp, hệ thống lại những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo, những bài viết có giá trị lý luận và thực tiễn của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên nắm vững và triển khai có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh PCTN, tiêu cực trong thời gian tới là rất cần thiết.

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng, chống tham nhũng.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, nội dung những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư trong cuốn sách này được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của Tổng Bí thư; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng ta về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo ông, cuốn sách là tài liệu rất giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn, có thể coi là “cẩm nang” về công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực ở nước ta. Qua cuốn sách này, bạn đọc trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta - một cuộc chiến đấu không tiếng súng nhưng vô cùng quyết liệt, cam go.

Kiên trì, liên tục, bền bỉ, không ngừng nghỉ

Để tuyên truyền sâu rộng nội dung cuốn sách đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền, giới thiệu đến đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về giá trị của cuốn sách này trong công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực.

“Phải biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế; tiến hành một cách kiên quyết, kiên trì, liên tục, bền bỉ, không ngừng nghỉ; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phù hợp với bối cảnh, yêu cầu phát triển đất nước”, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nêu rõ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng sớm tổ chức cho cán bộ, đảng viên đọc, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung cuốn sách; đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ; liên hệ với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của địa phương, đơn vị mình. Hệ thống giáo dục quốc dân, nhất là các học viện, trường chính trị, trường đại học, cao đẳng cả nước, trên cơ sở nội dung cuốn sách, xây dựng thành tài liệu học tập, nghiên cứu về công tác PCTN, tiêu cực.

Trong đó cần hiểu rõ sự phát triển về nhận thức, lý luận của Đảng ta về PCTN, tiêu cực. Mục tiêu tổng quát, phương châm, tư tưởng, hành động và các nhiệm vụ, giải pháp PCTN, tiêu cực; gắn nhiệm vụ này với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; thấy rõ nhân tố quyết định, sức mạnh, động lực to lớn trong PCTN, tiêu cực....

Thường trực Ban Bí thư bày tỏ tin tưởng rằng, cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, cả hệ thống chính trị và bạn đọc hiểu và thực hiện hiệu quả hơn công tác đấu tranh PCTN, tiêu cực thời gian tới, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tác giả: Văn Kiên

Nguồn tin: Báo Tiền phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP