Trong nước

Chính phủ phê bình 32 bộ, cơ quan trung ương, 29 địa phương

Chính phủ phê bình 32 bộ, cơ quan trung ương và 29 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư dưới mức trung bình của cả nước, 04 bộ, cơ quan trung ương chưa thực hiện giải ngân.

Chính phủ phê bình 32 bộ, cơ quan trung ương và 29 địa phương

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 5/6/2024 Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024 trong đó có nội dung về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công.

Theo đó, Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo số 4206/BC-BKHĐT ngày 31 tháng 5 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đến ngày 31 tháng 5 năm 2024, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn năm 2024 chi tiết trên 634,6 nghìn tỷ đồng, đạt 95,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; ước thanh toán trên 148,2 nghìn tỷ đồng, đạt 22,34% kế hoạch, tương đương cùng kỳ năm 2023 (22,22%).

Chính phủ Biểu dương 11 bộ, cơ quan trung ương và 30 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao (trên 25% kế hoạch giao).

Phê bình 32 bộ, cơ quan trung ương và 29 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư dưới mức trung bình của cả nước, 04 bộ, cơ quan trung ương chưa thực hiện giải ngân.

Quyết liệt đẩy mạnh giải ngân đầu tư công

Để tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương: Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thực hiện quyết liệt, chủ động, hướng dẫn xử lý kịp thời, hiệu quả những vướng mắc, khó khăn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Tăng cường kiểm tra các dự án, chấn chỉnh ngay tồn tại, hạn chế, kiên quyết xử lý nghiêm khắc các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, thiếu trách nhiệm làm chậm tiến độ giao vốn, điều chỉnh vốn, thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Điều chỉnh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2024 của các dự án chậm giải ngân sang các dự án khác giải ngân nhanh và có nhu cầu bổ sung vốn theo quy định; kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án hạ tầng quan trọng, trọng điểm quốc gia và các Chương trình mục tiêu quốc gia; phấn đấu giải ngân theo đúng kế hoạch được giao.

Trước 15/7, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030

Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, cơ quan, địa phương liên quan: Khẩn trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách trung ương cho các dự án được giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương.

Khẩn trương báo cáo Chính phủ trong tháng 6 để trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024 của các bộ, cơ quan, địa phương không giải ngân được hoặc chưa phân bổ chi tiết theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 65/NQ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2024 để bổ sung cho các bộ, cơ quan, địa phương có nhu cầu bổ sung vốn cho các dự án có khả năng giải ngân tốt, nhất là các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, dự án đường cao tốc, dự án có tính chất lan tỏa, kết nối, liên kết vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; dự án đã có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 nhưng chưa được bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2024, có nhu cầu bổ sung vốn để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án; nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư mới được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, có khả năng thực hiện và giải ngân ngay.

Nghiên cứu, xây dựng dự thảo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ trước ngày 20 tháng 6 năm 2024 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 theo quy định và theo hướng tập trung, trọng tâm trọng điểm, không dàn trải, ngân sách nhà nước trung ương tập trung vào các dự án lớn có tính liên tỉnh, liên vùng, liên quốc gia và quốc tế; ngân sách nhà nước địa phương tập trung cho các dự án có tính lan tỏa, kết nối trong tỉnh, liên kết trong phạm vi tỉnh…

Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 7 năm 2024.

Nguồn tin: xaydungchinhsach.chinhphu.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP